مطالب علمی

 

نحوه امتیاز دهی

امتیاز دهی در مسابقات انفرادی بر 3 اساس انجام می شود (Solo Competitions)

( Technical ) تکنیک خلبان در حین اجرای مانور - 1

(General Ch oreography) هماهنگی و موزون بودن حرکات در اجرای مانورها - 2

(Landing) فرود آمدن  - 3

امتیازدهی در مسابقات دونفره بر 4 اساس انجام میشود (Synchro Competition)

( Technical ) تکنیک خلبانان در حین اجرای مانور - 1

(Synchronization) هماهنگی بین دو خلبان در هر مانور- 2

(General Choreography) هماهنگی و موزون بودن حرکات در اجرای مانورها - 3

(Landing) فرود آمدن- 4

هر ست امتیاز در غالب 100 امتیاز باید میانگین گرفته شود. از این جهت ، امتیاز خلبانان باید مقایسه شود با بالاترین و پائین ترین امتیاز.

این میانگین امتیازات بالانس خواهد شد با درصد های موافقت شده برای این ست از امتیازات.

درصدهای کاربردی برای امتیازات:

( Solo )مسابقات انفرادی:

Technical: 70%

Landing: 10%

Choreography: 20%

( Synchro ) مسابقات دونفره:

Technical: 55%

Synchronization: 20%

Landing: 10%

Choreography: 15%

(Technical Scoring)

امتیاز دهی به تکنیک خلبانان:

سختی در اجرای هر مانور:

بر اساس جدول زیر هر مانور دارای یک ضریب سختی ثابت می باشد:

(Official Maneuvers) مانورهای ثبت شده :


Maneuvers : مانورها

Coef ضریب :

Full stall

1,00

Tail slide

1,15

SAT

1,25

Wingover

1,35

Asymmetric spiral

1,35

Dynamic full stall

1,40

Looping (inversion)

1,45

Asymmetric SAT

1,50

Mac twist

1,55

Misty Flip

1,65

Helicopter

1,70

Twisty Flip

1,75

Mac Twist to Helico

1,75

SAT to Helico

1,75

Helico to Helico

1,80

Tumbling

1,80

Helico to SAT

1,85

Misty Tumbling

1,90

Rhythmic SAT

1,90

Infinity Tumbling

2,00

Rodeo Helico

1,60

Rodeo SAT

1,70

Pitch Pendulum

1,65

Synchro Spiral

1,70


لازم به ذکر است کمیته آکروباتیک فدراسیون جهانی دارای صلاحیت قانونی برای بازنگری متناوب این ضریبها و در صورت لزوم تغییر آنها می باشد.

اتصال بین مانورهایی که غیرممکن می باشند ( خروج از مانور بین اجرای دو مانور لازم است).

1st Maneuver (from)

(To) next maneuver

Mac Twist to Heli

Heli

Heli

Heli to SAT

Heli to SAT

SAT

Heli to Heli

Heli

Heli

Heli to Heli

SAT

SAT to Heli

SAT to Heli

Heli

SAT to Heli

Heli to SAT

Heli to SAT

SAT to Heli

Tumbling

Infinity Tumbling

Rhythmic SAT

Infinity Tumbling

Rhythmic SAT

Tumbling

نکات اجرای قانونی: هر مانور قضاوت میشود در یک بازه مینیمم 0 تا ماکزیمم 100 .

نحوه محاسبه امتیاز هر یک از مانورها:

برای هر داور:

امتیاز اجرای مانور = امتیاز مانور x ضریب سختی مانور

: میانگین 3 داور

برای هر مانور، نرم افزار محاسبه ، میانگین امتیازات 3 داور را حساب می نماید. و وقتیکه نتایج منتشر میگردد این میانگین امتیاز بدست آمده به خلبانان ارائه می شود.

محاسبه نهایی امتیاز تکنیکی:

بر اساس تعداد مانورها و میانگین ضریب سختی مینیمم امتیاز محاسبه میشود.

( SOLO) میانگین ضریب سختی عدد ثابت 1.70 است برای هر نوع برنامه و همینطور برای مسابقات انفرادی (SYNCHRO) و دونفره.

100 X 1,70 X تعداد مانورها = مینیمم امتیاز

100 X ( میانگین امتیاز تکنیکی = (مینیمم امتیاز / مانورها

70% X میانگین امتیاز تکنیکی امتیاز نهایی تکنیکی برای مسابقات انفرادی =

55% X امتیاز نهایی تکنیکی برای مسابقات دونفره = میانگین امتیاز تکنیکی

( Synchro Competition ) نحوه امتیازدهی فقط برای مسابقات دونفره :

اجرای همزمان و هماهنگ هر مانور توسط دو خلبان (مسابقات دونفره ) قضاوت میشود در یک بازه مینیمم 0 تا ماکزیمم 10 .

و میانگین امتیاز داوران از امتیاز نهایی همزمانی و هماهنگی در اجرای مانور توسط دو خلبان محاسبه میشود.

بالاترین امتیاز برای رجوع بدین ترتیب است:

10 X بالاترین امتیاز = تعداد مانورها

100 X میانگین امتیاز هماهنگی اجرای مانور توسط دوخلبان = ( مجموع مانورها / بالاترین امتیاز )

20% X امتیاز نهایی هماهنگی اجرای مانور توسط دو خلبان= میانگین امتیاز هماهنگی اجرای مانور توسط دو خلبان

(Landing) نحوه امتیازدهی به فرود آمدن خلبانان:

فرود روی سکوی داخل آب قسمت ضروری مسابقه است و این امرمهمی برای رسانه ها ، و مورد توجه برای بینندگان میباشد.

سکو باید وقتی روی دریاچه است دارای حداقل 4 متر عرض و 6 متر طول باشد و زمانی که روی دریاست برای حفظ پاراگلایدر از نمک موجود در آب دریا 10 متر میباشد.

در مسابقات انفرادی ، امتیاز فرود بر اساس معیارها و ضرایب زیر محاسبه میشود:

Landing on RAFT FOR SOLO

Coef : ضریب

Approach and precision

1,5

Raft

1,5

Ground spiral

2,5

Hand touch

0,7

Feet touch

0,4

Spin

1

نکات اجرای قانونی:

هر مانور قضاوت میشود در یک بازه مینیمم 0 تا ماکزیمم 10 و با ضریب مورد نظر ضرب میشود.

بالاترین امتیاز برای رجوع بدین ترتیب است:

بالاترین امتیاز = 76

100 X ( میانگین امتیاز فرود = (بالاترین امتیاز / مجموع 6 مانور

10% X امتیاز نهایی فرود = میانگین امتیاز فرود

امتیاز فرود در مسابقات دونفره بر اساس معیارها و ضرایب زیر بدست می آید:

LANDING on RAFT for SYNCHRO

Coef : ضریب

PILOT1

PILOT2

Approach and precision

1,5Raft

1,5SOLO Ground spiral

2,5SYNCHRO Ground spiral

3Hand touch

0,7Feet touch

0,4Spin

1نکات اجرای قانونی: هر مانور قضاوت میشود در یک بازه مینیمم 0 تا ماکزیمم 10 و با ضریب مورد نظر ضرب میشود

اجرای هر خلبان به صورت جداگانه محاسبه و اضافه میشود به امتیازات.

بالاترین امتیاز برای رجوع بدین ترتیب است:

بالاترین امتیاز = 152

100 X ( میانگین امتیاز فرود = (بالاترین امتیاز / مجموع 6 مانور

10% X امتیاز نهایی فرود = میانگین امتیاز فرود

(Landing on the Ground)

فرود آمدن بر روی زمین : کمیته خلبانان بر اساس تصمیمات و بدلایل زیر با هماهنگی با برگزارکننده مسابقه میتواند فرود روی آب را کنسل کند، مبنی بر آب دریا –آبهای خیلی سرد (آب زیر 10 درجه سانتیگراد) و یا غیر امن بودن فرود روی آب، در این صورت امتیاز فرود میتواند طبق شرایط زیر محاسیه شود:

خلبانان باید بتوانند بدون پرواز از روی سر تماشاچیان با امنیت به منطقه فرود نزدیک بشوند.

فرود بر روی هدف ،امتیاز فرود روی رفت (سکو) را دارد. هدف باید به اندازه 1 متر بزرگ باشد. منطقه فرود در همه نقاط به دور هدف باید حداقل 50 متر طول داشته باشد و کاملا خالی باشد.

هیچگونه گراند اسپیرال اجازه داده نمیشود.

فرود بدون امتیازدهی:

فرود خلبانان امتیاز دهی نخواهد شد ، در شرایطی که در مسابقه نتوان یک فرود امن را برگزار کرد.

امتیاز فرود برای همه خلبانان 0 خواهد بود.

(Choreography) امتیاز دهی به هماهنگی و موزون بودن حرکات در اجرای مانورها:

به هماهنگی و موزون بودن حرکات در اجرای مانورها امتیاز دهی میشود در آخر هر راند و شامل فرود نیز هست. میانگین امتیاز داوران با امتیاز نهایی به هماهنگی و موزون بودن حرکات در اجرای مانورها محاسبه میشود.

امتیازات به هماهنگی و موزون بودن حرکات در اجرای مانورها برای مسابقات انفرادی بر طبق معیارها و ضرایب زیر محاسبه میشود:

SOLO CHOREOGRAPHY

Coef : ضریب

Placement and drift

1,6

Management of altitude

1

Flow

1,2

Rhythme and connexions

1,2

Originality , diversity

1

هر معیار قضاوت میشود در یک بازه مینیمم 0 تا ماکزیمم 10 و بالاترین امتیاز برای رجوع بدین ترتیب است:

بالاترین امتیاز = 60

100 x (میانگین امتیاز اسالت برنامه = ( بالاترین امتیاز / امتیاز موزونی برنامه خلبانان

20% x امتیاز نهایی موزونی برنامه = میانگین امتیاز اسالت برنامه

امتیازات موزونی اجرای برنامه برای مسابقات دونفره بر طبق معیارها و ضرایب زیر محاسبه میشود:

Synchro Choreography

Coef: ضریب

Placement and Drift

1,6

Management of Altitude

1

Flow

1,2

Rhythm and Connexions

1,2

Originality , diversity

1

Synchro Coordination

1,5

هر معیار قضاوت میشود در یک بازه مینیمم 0 تا ماکزیمم 10 و بالاترین امتیاز برای رجوع بدین ترتیب است:

بالاترین امتیاز = 75

100 x (میانگین امتیاز موزونی برنامه = ( بالاترین امتیاز / امتیاز موزونی برنامه خلبانان

15% x امتیاز نهایی موزونی برنامه = میانگین امتیاز موزونی برنامه

امتیازات نهایی :

تمام امتیازات مختلف برای بدست آوردن امتیاز بر اساس 100 اضافه میشوند و تا 2 رقم اعشار محاسبه میشود.

choreography امتیاز نهایی خلبان = امتیاز نهایی تکنیک + امتیاز نهایی فرود + امتیاز نهایی موزونی

امتیاز نهایی تیمی = امتیاز نهایی تکنیک + امتیاز نهایی فرود + امتیاز نهایی هماهنگی دونفره + امتیاز نهایی موزونی Choreography

معیار ارزش گذاری تکنیک :جدول مانورها برای فصل جاری یک منبع است.

فقط مانورهای ثبت شده درجدول مانورها که مشخص شده اند، در هر راند از مسابقه میتوانند امتیاز بگیرند.

هر مانور در جدول مانورها شامل موارد زیر میشود:

نام مانور و ضریب سختی آن

معیار ارزش گذاری تکنیکی که منبعی است برای اجرا کننده قانونی

مهم: مینیمم نیازها برای صحت اجرای مانور

جریمه ها: منبعی هستند برای کم کردن امتیاز در اجرای امتیاز دهی

جریمه ها :

معیارهای زیر تعدادی منبع هستند، جریمه ها به داوران بستگی دارند که شرایط مشکل بوجود آمده را بفهمند و جریمه کنند و این مهم است و راهی برای خلبان که موقعیت خود را مدیریت کند.

Collapses / Tucks:

0 to 25% => 0 to -20 امتیاز برای مانور

25% to 50% => -20 to -50 امتیاز برای مانور

50% to 100% => -50 to -80 امتیاز برای مانور

Change of direction:

<900 degree =>0 to -20 امتیاز

900 to 1800 degree => -20 to -50 امتیاز

>1800 degree =>-50 to -80 امتیاز

Cravat کراوات:

در صورت وقوع کراوات داوران شرایطی را که خلبان موقعیتش را مدیریت می کند در نظر میگیرند. ریکاوری سریع و تحت کنترل گرفتن بال لازم است.

Cravat penalty :

Cravat <10% and <3” second => -20 امتیاز

Cravat >50% and >3” second =>-20 to -80 امتیاز

:Twist

در صورت وقوع تویست داوران شرایطی که خلبان موقعیتش را مدیریت میکند در نظر میگیرند.

Twist :

<1turn =>-20 to -50 امتیاز

1 turn and more => -50 to -80 امتیاز

از دست دادن کنترل : امتیاز 0 برای راند

از دست دادن کنترل بازه زمانی کوتاهی است که خلبان کنترل موقعیت خود را ندارد: یک مشکل با بال ( جمع شدگی یا کراوات) یا تویست باعث پیشامدهای غیرقابل کنترل و غیر قابل انتظار میشود.

داوران مورد توجه قرار میدهند زمانی را که خلبانان از خطر دور میشوند یا در موقعیت خطر قرار میگیرند.

استفاده از چتر کمکی ( کشیدن کمکی) – امتیاز 0 برای آن راند

استفاده نکردن از چتر کمکی زمانی که لازم است : امتیاز 0 بهمراه اخطار برای خلبان

تماس و پشتیبانی

مدیریت آموزشگاه
09121908518

  تماس

عضویت در خبرنامه

از فروشهای ویژه و تخفیفات در ایمیل خود مطلع شوید

سیروس را دنبال کنید:

با ما همراه باشید

 

ما در هر لحظه آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان می باشیم.

  ارسال پیام

 

Nikafzar