مطالب علمی

 

- مقدمه ( Introduction)

- EN 926-2 روش‌هایي را براي طبقه بندي خصوصيات ايمني پاراگلايدر با توجه به مهارت خلبان شرح مي دهد.

Paragliding equipment — Paragliders — Part 2: Requirements and test methods for classifying flight safety characteristics

- طبقه بندي (Classification)

در هر تست پاراگلايدر با توجه به معيارهاي دقيق رفتاري به پنج رده A, B, C, D, F طبقه‌بندي مي‌شود.

شرح دسته بندي پاراگلايدر

شرح خصوصيات پرواز

شرح مهارت‌هاي مورد نياز خلبان

رده

پاراگلايدرهايي با حداكثر ايمني وخصوصيات پروازي فوق‌العاده بخشنده، كه درمقابل بهم‌ريختگي و آشفتگي مقاومت خوبي دارند

طراحي شده براي تمامي خلبان‌ها با هر سطح مهارت

A

پاراگلايدرهايي با ايمني خوب و خصوصيات پروازي بخشنده،‌ كه تا حدودي در مقابل بهم‌ريختگي و آشفتگي مقاومت دارند

طراحي شده براي تمامي خلبان‌ها با هر سطح مهارت

B

پاراگلايدرهایي با ايمني متوسط كه ممكن است به خاطر آشفتگي‌هاي هوا (Turbulence) و خطاي خلبان عكس‌العمل‌هاي ديناميكي از خود نشان دهند. در اين حالت بازگشت به پرواز عادي(Recovery) نياز به كنترل دقيق خلبان دارد

طراحي شده براي خلبان‌هایي که به تكنيك‌هاي اصلاحي(Recovery Technique) آشنا هستند و به صورت فعالانه و مداوم پرواز مي كنند و به شرايط پرواز با ايمني پايين آگاهي دارند.

C

پاراگلايدرهایي كه در شرايط آشفتگي هوا (Turbulence) و خطاهاي خلبان عكس‌العمل‌هاي بسيار شديد از خود نشان مي‌دهند و بازگشت به پرواز عادي نياز به مهارت و كنترل دقيق خلبان دارد

طراحي شده براي خلبان‌هايي كه آشنايي كامل به خصوصيات بال خود و مهارت كافي در تكنيك‌هاي اصلاحي دارند(Recovery Technique) و به صورت مداوم پرواز مي‌كنند و داراي تجربه كافي در شرايط بحراني و آشفتگي هستند.

D

تست هاي پرواز ( Flight Test)

1-1- رفتار پاراگلايدر در مانور‌هاي آزمايشي توسط خلبان كارخانه سازنده نمايش داده مي شود (manufacturer’s pilot)، در صورتيكه اين نمايش براي خلبان لابراتوار آزمايش (test laboratory pilot) رضايت بخش باشد روش تست شده انجام خواهد شد.

1-2- لوازم

مراجعه شود به 966-2

1-3- نمونه آزمايش

1-3-1- نحوه انتخاب

نمونه آزمايش مي بايست همراه با دفترچه راهنما با زبان مناسب براي لابراتوار انجام دهنده تست (testing laboratory) باشد.

1-3-2-شرايط

بر روي نمونه تست قبل از انجام تست‌هاي پرواز بايد ابتدا تست تحمل بار( Load Test ) مطابق با EN962-1 به يكي از دو صورت زير انجام شود:

الف- باري كه نمونه تست تحمل مي كند، 8 برابر ماکزیمم وزنی كه توسط سازنده پيشنهاد مي‌شود، باشد. اين تست به مدت 3 ثانيه مداوم بر روي بال انجام مي شود.

ب- باري كه نمونه تست تحمل مي كند، 5 بار در يك تست تا 5 برابر حداكثر وزن پيشنهاد شده توسط سازنده باشد.

1-3-3- نشانه گذاري

نمونه تستي كه توسط سازنده تهيه مي‌شود بايد به وضوح به شرح زير نشانه‌گذاري شود:

- نشانه‌گذاري در سطح زيرين بال( Lower Surface )در 25% و50% و 75% کانوپی كه از لبه حمله ( (Leading Edge و در50% كه از لبه فرار ( Trailing Edge) اندازه گيري مي‌شود،‌ انجام شود. اين نشانه‌گذاری‌ها، زماني كه پاراگلایدر بر روي زمين به حالت مسطح (Flat ) قرار دارد انجام می‌شود.

- نشانه‌گذاري بر رويLines Control براي نشان دادن محل Zero and the Symmetric Stall لازم است.

توجه: پيشنهاد مي شود براي نشان دادن محل Zero and the Symmetric Stall ،‌ line اضافي كه از رايزر B به هارنس متصل است به هر طرف پاراگلایدر(براي تحمل كشش) توسط كارخانه سازنده وصل شود. بهتر است هر line اضافه داراي 2 دسته ( Toggle ) قابل تنظيم باشد.

در صورتيكه موقعيت اين علايم در حداقل و حداکثر وزن تفاوت چشم‌گيري داشته باشند، كارخانه سازنده موظف است نمونه تستي كه روي line هاي آن، هم در حداقل وزن و هم در حداكثر وزن علامت‌گذاري شده است ارائه دهد.

- براي مشاهده مسير طي شده، بايد نواري(streamer) به طول 1m و عرض 5cm به يكي از رايزها متصل باشد.

1-4- روش انجام تست ها ( Procedure )

1-4-1- مقدمه

دو خلبان مختلف مركز انجام تست ها (testing laboratory) هر يك بطور كامل مانورهاي لازم را يكي با حداقل وزن و دومي با حداكثر وزني كه توسط كارخانه سازنده اعلام شده است، انجام مي دهند.

حداكثر وزن در پرواز كه توسط كارخانه سازنده اعلام مي شود نبايد از حداكثر وزني كه مطابق با EN926-1 است، تجاوز كند.

در شرايط استثنا كه حداقل وزن ( Minimum Weight ) در پرواز كه توسط كارخانه سازنده اعلام مي‌شود كمتر از 65kg باشد و مركز انجام آزمون‌ها نتواند خلباني با شرايط فوق براي انجام تست‌ها فراهم كند، برنامه تست ها با حداقل وزن در پرواز به جاي كمترين وزن در پرواز جايگزين مي‌شود. سپس علاوه بر اين لازم است تست ها با حداقل وزن اعلام شده توسط كارخانه سازنده انجام شود و خلبان مركز انجام تست ‌ها پس از مشاهده روند انجام تست، از آن تصوير‌برداري كند.

- تمامي تست‌ها براي وزن‌هاي كمتر از 125 kg بايد توسط يك خلبان انجام شود.

-در صورتيكه ماكزيمم وزن مجاز وسيله پروازي از 125 kg تجاوز كند مي توان از يك و يا دو خلبان براي انجام تست‌ها استفاده كرد .

-در صورتيكه ماكزيمم وزن مجاز وسيله پروازي بيش از 155 kg باشد، ‌تست‌ها توسط دو خلبان انجام مي‌شود.

- تمامي وزن‌ها مي بايست با دقت 2 kg± اندازه‌گيري شوند.

-براي محاسبه سرعت وسيله پروازي، خطاي مجاز 2 km/h± است.

-در صورتيكه تست ها (به دليل خطاي خلبان و يا تاثيرات آب و هوا) مطابق با روش دقيق آن انجام نشود، لازم است كه اين آزمون به طور كامل مجدداً تكرار شود.

1-4-2- تريمر(Trimmer)

- در صورتيكه پاراگلایدر مجهز به Trimmer باشد، تمامي برنامه آزمون‌ها در دو حالت قرارگيري تريمر در حداقل سرعت و حداكثر سرعت انجام مي شود.

1-4-3- ديگر دستگاه هاي قابل تنظيم و يا متحرك

- در صورتيكه پاراگلایدر مجهز به ديگر دستگاه‌هاي قابل تنظيم و يا متحرك باشد كه به صراحت در اين بخش مشخص نشده باشد و يا در خصوصياتي پروازی و نحوه كنترل وسيله تاثيرگذار باشد، بايد پاراگلایدر با حداقل تجهيزات به صورت متقارن(Symmetric) آزمايش شود.

1-4-4- مستند سازي با Radio & Video

بعضي از تست ها بايد تصوير برداري شود و خلبان در حین اجرای تست نظرات خود را بیان مینماید. (مراجعه شود به 926-2)

1-4-5- ابعاد هارنس

خلبان مي بايست از هارنسي استفاده كند كه فاصله عمودي سطح روي هارنس از نقطه اتصال رايزها 42cm باشد.

- فاصله افقي نقاط اتصال رايزها به هارنس ميبايست 42cm باشد.

- درصورتيكه وزن خلبان كمتر از 50kg باشد فاصله افقي به 38cm كاهش مي يابد.

- در صورتيكه وزن خلبان بيشتر از 80kg باشد فاصله افقي 46cm خواهد بود.

توجه: زماني كه دو خلبان براي انجام تست‌ها استفاده مي‌شود ابعاد هر دو هارنس به صورت يكسان با توجه به خلبان اصلي تنظيم مي شود.

1-4-6- وزنه تعادل(Ballast)

در صورتيكه از وزنه تعادل ) (Ballast استفاده شود، اين وزنه بايستی به طور محكم به نزديكترين نقطه به مركز of G Cمتصل شود.

توجه: از لحاظ ایمنی توصیه میشود از آب به عنوان Ballast استفاده شود.

1-4-7- حالت نشستن ( Sitting Position)

خلبان بايد به صورت قائم (Upright) نشسته و پاي خود را عمود زير زانوهاي خود قرار دهد (مگر در شرايطي كه روش آزمايش حالت ديگري را توصيه كند)

1-4-8- نحوه قرار گرفتن دسته كنترل(brake) در دست

در تمامي حالات دستگيره كنترل(brake) بايد در دستان خلبان باشد. منظور از رها كردن، قرار دادن دستگيره در حالتي است كه هيچ گونه كششي در lineها نباشد(مگر در شرايطي كه روش آزمايش حالت ديگري را توصيه كند).

1-4-9-Wraps

خلبان نبايد از پيچاندن (Wraps line ( ها به دور دست خود استفاده كند مگر مواقعي كه روش آزمايش اعلام كند.

1-4-10- حداكثر مقدار کشیدن شتابدهنده (Max travel of the accelerator)

شتابدهنده ( Accelerator ) زماني به طور كامل فعال است كه استفاده بيشتر از آن در كاهش زاویه حمله (angle of attack) تاثيري نداشته باشد .

1-4-11- زاويه چرخشي پاراگلايدر حول محور عرضي (Pitch Angle)

زاويه‌ بین خط مستقيمي كه لبه حمله در وسط پاراگلایدر را به انتهاي پشت خلبان وصل ميكند و خط افق را اندازه گيري ميكنند.

1-4-12- حفظ مسير(Keeping Course)

منظور از حفظ مسير آن است كه پاراگلایدر حداكثر 15 درجه از مسير خود منحرف شود.

1-4-13- جزئيات انجام تست‌ها:

1-4-13-1- تست Inflation / Take-off

اين تست به منظور آگاهي از شرايط و نحوه Take-off پاراگلایدر مي باشد.

- روش انجام تست ( Procedure)

-inflation مي بايست در شيبي حدود 10% تا 33% باشد.

- اين تست بايد در باد روبرو با سرعتي كمتر از km/h 8 (كه در ارتفاع 5/1 متري از سطح زمين اندازه‌گيري مي‌شود) انجام شود. اين تست براي حصول اطمينان از رفتار حقيقي پاراگلايدر، دو بار انجام مي‌شود.

خلبان براي انجام اين تست باید از روش معمول تکنیک forward launch استفاده كند( بدین معنی که رایزرA و Brake در دست ها و الباقی رایزرها بر روی دست و کشش در رایزر A و افزایش یکنواخت سرعت دستها ).

- در صورتيكه تكنيك بخصوص براي take off مورد نياز باشد، مي بايست اين اطلاعات در دفترچه راهنماي آن ذكر شود و خلبان آن نکات را بایستی با دقت اجرا نماید.

رده بندي رفتار پاراگلایدر در تست take off

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

 

1

Rising Behavior

 

نرم و راحت و بالا آمدن به صورت یکنواخت

A

 

جلوزدن (overshoots)، براي جلوگيري از بهم ريختگي بال از جلو مي‌بايست سرعت آن را كاهش داد.

C

تمايل براي بلند‌شدن كم و احتمال افتادن بال به پشت خلبان ( Hangs Back)

D

 

2

نياز به تكنيك خاص براي take off دارد

 

خير

A

 

بله

C

 

 


 

 

 

 

1-4-13-2

- تست فرود آمدن(Landing test)

اين تست به منظور آشنايي با شرايط و نحوه Landing پاراگلایدرمي باشد

- روش انجام تست (Procedure)

خلبان بايد به صورت عادي و معمول (پرواز به صورت مستقيم و با trim speed) روي زمين مسطح و رو به باد‌‌هاي كمتر از km/h 8 (كه در 5/1متري از سطح زمين اندازه‌گيري مي‌شود) فقط با استفاده از دستگيره كنترل(brake) فرود آيد.

در صورتيكه تكنيك خاصي براي فرود مورد نياز باشد بايد اطلاعات آن را در دفترچه راهنمايي وسيله پروازي ذكر شود وخلبان آن نکات را بایستی با دقت اجرا نماید.

رده بندي رفتار پاراگلایدردر تست Landing

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

تكنيك خاصي براي فرود مورد نياز است

خير

A

بله

D

1-4-13-3- تست سرعت در پرواز مستقيم (Straight Flight)

اين تست براي حصول اطمينان از حداقل سرعت وسيله پروازي در صورتيكه فقط از دستگيره كنترل(brake) استفاده شود، مي باشد.

- روش انجام تست

ارزیابی و تشخیص پایداری در 10 ثانیه در پرواز مستقيم با Trim Speed و Minimum Speed

رده بندي رفتار پاراگلایدر در تست سرعت در پرواز مستقيم

Classification of a paraglider's behaviour in the speeds
in straight flight test

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

1

Trim speed بيش از 30km/h

بله

A

خير

F

2

محدوده سرعت با استفاده از دستگيرهاي كنترل (brake) بيش از 10km/h

بله

A

خير

F

3

حداقل سرعت

كمتر از 25 km/h

A

بين 25و30 km/h

B

بيش از 30 km/h

D

1-4-13-4- تست حركت دستگيره كنترل(Control movement test)

اين تست نيروي وارد بر brake (Control Force) و همچنين مقدار جابجايي( Control Travel) آن را شرح مي‌دهد.

- روش انجام تست

در ابتدا موقعيت نقاط zero and the symmetric stall را كنترل و علامت گذاری مي كنيم.

موقعيت symmetric stall هنگامي كه پاراگلایدر در مسير مستقيم و با Trim speed پرواز مي كند، تعيين مي شود.

طي 5 ثانيه بايد هر دو دستگيره كنترل (brake) را به صورت تدريجي تا موقعيت symmetric stall پايين می‌کشیم، در اين حالت هيچ گونه چرخشي حول محور عرضي (pitch) نبايد رخ دهد.

دستگيره‌هاي كنترل (brake) را در اين موقعيت تا ورود full stall نگه مي داريم و نيروي وارده را در طي اين تست محاسبه مي كنيم.

رده بندي رفتار پاراگلایدر در control movement test

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

1+2

فشار متقارن دستگيره كنترل

(symmetric control pressure)

جابجايي دستگيره كنترل به صورت متقارن

(symmetric control travel)

حداکثر وزن در پرواز بيش از 100kg

حداكثر وزن در پرواز بين 80,100kg

حداكثر وزن در پرواز تا 80kg

زياد شدن

بيش ازcm 65

بيش ازcm 65

بيش ازcm 55

A

زياد شدن

50 تا cm 65

45 تا cm 60

40 تا cm55

C

زياد شدن

35 تا cm 50

35 تاcm 45

35 تا cm40

D

زياد شدن

كمتر از cm 35

كمتر از cm 35

كمتر ازcm35

F

تقريبا ثابت

بيش از cm 65

بيش ازcm 60

بيش ازcm 55

B

تقريبا ثابت

50 تا cm 65

45 تاcm 60

40 تا cm55

C

تقريبا ثابت

35 تا cm 50

35تاcm 45

35 تاcm 40

F

تقريبا ثابت

كمتر از cm 35

كمتر ازcm 35

كمتر از cm35

F

كاهش يافتن

هر اندازه

هر اندازه

هر اندازه

F

1-4-13-5- تست ثبات هنگام چرخش حول محور عرضي(pitch stability)، زمان خروج از پرواز با ماكزيمم سرعت (accelerated)

اين تست فقط براي پاراگلایدرهاي است كه مجهز به شتابدهندهspeed ( Accelerator )هستند.

اين تست براي آشنايي با رفتار پاراگلایدر هنگامي كه Accelerator به سرعت رها مي شود ( Quickly Released) ، می‌باشد.

- نحوه انجام تست

- ابتدا مي بايست پاراگلایدر در پرواز مستقيم با سرعت ماكزيمم باشد، سپس ناگهان Accelerator را رها کرده و رفتار پاراگلایدر را بررسی مي‌کنیم.

رده بندي رفتار پاراگلایدر در pitch stability exiting accelerated flight test

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

1

زاویه شيرجه به جلو هنگام خروج (dive forward angle on exit)

شيرجه به جلو كمتر از 30 درجه

A

شيرجه به جلو بين 30 و 60 درجه

C

شيرجه به جلو بيش از 60 درجه

F

2

وقوع collapse

خير

A

بله

F

1-4-13-6- تست پروازیpitch stability در سرعت ماكزيمم (Accelerated) و هنگامي كه از brake استفاده شود

اين تست فقط براي پاراگلایدرهاي كه مجهز به Accelerator مي باشد.

اين تست براي مشخص كردن رفتار پاراگلایدر با سرعت ماكزيمم (Accelerated) بعد از استفاده ازbrake در پرواز مي باشد.

- نحوه انجام آزمايش

ابتدا مي بايست پاراگلایدر در پرواز مستقيم با سرعت ماكزيمم (Maximum Speed) باشد،‌ سپس brake ها را به صورت متقارن تا 25% (symmetric control range) در 2 ثانیه پايين كشيده و به مدت 2 ثانیه نگه مي‌داريم،‌ سپس به آرامي هر دو brake را رها مي‌كنيم.

رده بندي رفتار پاراگلایدر در Pitch stability operating controls during accelerated flight test

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

وقوع collapse

خير

A

بله

F

1-4-13-7- تست ثبات چرخشي حول محور طولي و تعديل آن

(Roll stability and damping test)

اين تست بررسي مي كند كه آيا پاراگلایدر پس از استفاده از Brake زیاد و چرخش حول محور طولي (roll) به پرواز نرمال و اوليه خود بر مي گردد و آيا اين انحراف و نوسان از محور (Roll Oscillation Damp خواهد شد.

حداكثر زاويه چرخش roll ممكن كه بوسيله كشش هر brake تا نشانه symmetric stall و رها كردن ناگهاني آن در بال بوجود مي آيد، را ايجاد مي كنيم (نبايد هيچ گونه stall يا collapse یا spin در پاراگلایدر رخ دهد.)

زمان: خلبان Timing استفاده از brake ها را براي ايجاد ماكزيمم چرخش حول محور Roll را تعيين مي كند. سپس بلافاصله ،رفتار وسيله پروازي بررسي مي شود.

رده بندي رفتار پاراگلایدر در Roll stability and damping test

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

نوسان(Oscillation)

كاهشي ( Reducing)

A

غير كاهشي ( Not Reducing)

F

1-4-13-8- تست ثبات در یک ا سپيرال آرام (Gentle Spiral)

اين تست ، رفتار پاراگلایدر را در حين انجام یک مانور اسپيرال آرام و لحظه خروج از آن بررسي مي كند.

- روش انجام تست

ابتدا پاراگلایدر بايد در مسير مستقيم و با trim speed پرواز كند، سپس با استفاده از brakeها پاراگلایدر را وارد مانور اسپيرال مي‌كنيم به‌گونه اي كه كاهش ارتفاع با سرعت 3 تا 5 متر بر ثانيه انجام شود و وسيله پروازي حداقل تمايل به خروج از چرخش را داشته باشد. اين كاهش ارتفاع با سرعت فوق را براي يك دور كامل انجام مي‌دهيم . سپس brakeها را طي زمان 2 ثانیه رها كرده و رفتار پاراگلایدر را بررسي مي‌كنيم.

خلبان بايد چرخش را براي دو دور كامل براي بررسي رفتار دقيق پاراگلایدر ادامه دهد.

رده بندي رفتار پاراگلایدرآزمون ثبات اسپيرال

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

تمایل به برگشت به پرواز مستقیم

خروج خود به خود و فوری(( Spontaneous Exit

A

چرخش ثابت می‌ماند(( Turn Remains Constant

C

چرخش سریعتر شده و شعاع آن کاهش می‌یابد.(Turn Tightens)

F

1-4-13-9- تست رفتار پاراگلایدر در چرخش با زاویه (Steeply Banked Turn)

اين تست رفتار پاراگلایدر را در حين انجام مانور اسپيرال دایو(Spiral Dive) و لحظه خروج آن بررسي مي كند.

- روش انجام تست

ابتدا پاراگلایدر بايد در مسير مستقيم و با trim speed پرواز كند، سپس با استفاده از brake داخل چرخش (inside brake) ،‌پاراگلایدر را به سرعت در دو چرخش وارد مانور spiral dive می‌کنیم( بدون وقوع spin یا collapse).

سپس سرعت کاهش ارتفاع (Descent Rate) را محاسبه می‌کنیم.

رده بندي رفتار پاراگلایدرآزمون steeply banked turn

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

سرعت كاهش ارتفاع بعد از دو چرخش كامل

تا 12متر بر ثانيه

A

12 تا 14 متر بر ثانيه

A

بيش از 14 متر بر ثانيه

B

1-4-13-10- تست فرو ريختن متقارن از جلو (symmetric front collapse)

اين تست ، رفتار پاراگلایدر را در حين یک symmetric front collapse و چگونگیRecovery آن را بررسي مي كند.

در تست فوق براي بررسي چگونگي رفتار پاراگلایدری که دارای Accelerator باشد در یک symmetric front collapse در دو حالت با استفاده و بدون Accelerator بايد بررسي شود.

- روش انجام تست

ابتدا پاراگلایدر بايد در مسير مستقيم و با trim speed پرواز كند. سپس brake ها را رها كرده و به رايزرها متصل مي كنيم. در اين حالت ناگهان به گونه اي رايزر و یا لاینهاي مناسب را پايين مي كشيم كه تمامي Leading Edge به صورت متقارن فرو بريزد و symmetric front collapseایجاد گردد. اين فروريختن(collapse) بايد حداقل در30 درصد محور مركزي بال(center chord) باشد. سپس بلافاصله رايزرو یا لاینهاي مربوطه را رها مي كنيم.

در صورتيكه پاراگلایدر در 5 ثانيه و يا 180 درجه چرخش ( هر کدام که اول اتفاق بیافتد ) بلافاصله خودبه خود به حالت نرمال بر نگشت خلبان با استفاده از brake ها وسيله را به حالت نرمال هدايت مي كند ( بدون اینکه Stall اتفاق بیافتد) .

در صورتيكه پاراگلایدر مجهز به Accelerator باشد آزمون زير نيز انجام خواهد شد:

- ابتدا پاراگلایدر بايد در مسير مستقيم و با Maximum Speed پرواز كند سپس brake ها را رها كرده و به رايرزها متصل مي كنيم. در اين حالت به سرعت به گونه اي رايزرو لاینهاي مناسب را پايين مي كشيم كه تمامي Leading Edge به صورت متقارن فرو بريزد symmetric front collapse وایجاد گردد. سپس بلافاصله رايزر و لاینهاي مربوطه و Accelerator را رها مي كنيم.

در صورتيكه پاراگلایدر در 5 ثانيه و يا 180 درجه چرخش ( هر کدام که اول اتفاق بیافتد ) بلافاصله خودبه خود به حالت نرمال بر نگشت خلبان با استفاده از brake ها وسيله را به حالت نرمال هدايت مي كند ( بدون اینکه Stall اتفاق بیافتد) .

رده بندي رفتار پاراگلایدر در تست symmetric front collapse

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

1

ورود به symmetric front collapse

نوسان به عقب كمتر از 45 درجه(Rocking Back)

A

نوسان به عقب بيش از 45 درجه(Rocking Back)

C

2

اصلاح (recovery)

فوري( ( spontaneous و كمتر از 3 ثانيه

A

فوري( spontaneous ) و بين 3 تا 5 ثانيه

B

در صورتيكه Recovery توسط خلبان در كمتر از 3 ثانيه انجام شود

D

در صورتيكه Recovery توسط خلبان در بين 3 تا 5 ثانيه انجام شود

D

در صورتيكه Recovery توسط خلبان در بيش از 5 ثانيه انجام شود

F

3+4

تغيير مسير

Change of course

زاویه شیرجه به جلو در خروج

Dive forward angle on exit

مسير حفظ خواهد شد((keeping course

0 تا 30 درجه Dive forward

A

ورود به چرخش كمتر90 درجه

0 تا 30 درجه Dive forward

A

ورود به چرخش بين 90 تا 180درجه

0 تا 30 درجه Dive forward

C

مسير حفظ خواهد شدkeeping course))

30 تا 60 درجه Dive forward

B

ورود به چرخش كمتر از 90درجه

30 تا 60 درجه Dive forward

B

ورود به چرخش بين 90 تا 180درجه

30 تا 60 درجه Dive forward

C

مسير حفظ خواهد شد (keeping course)

60 تا 90 درجه Dive forward

D

ورود به چرخش كمتر از 90درجه

60 تا 90 درجه Dive forward

D

ورود به چرخش بين 90 تا 180درجه

60 تا 90 درجه Dive forward

F

مسير حفظ خواهد شد(keeping course)

بیش از 90 درجه Dive forward

F

ورود به چرخش كمتر از 90درجه

بیش از 90 درجه Dive forward

F

ورود به چرخش بين 90 تا 180درجه

بیش از 90 درجه Dive forward

F

5

وقوع cascade

خير

A

بله

F

1-4-13-11- تست خروج از واماندگي بال (deep stall)

اين تست براي بررسي رفتار و چگونگي خروج پاراگلایدر از deep stall مي‌باشد.

- روش انجام تست

بوسيله brake ها سرعت پاراگلایدر را كاهش داده به گونه‌اي كه مسير حركت وسيله تقريبا عمودی وقائم شود، بدون تغيير شكل بيش از حد بال( Deep Stall )، و چنانچه Deep Stall انجام نپذیرد خلبان مجاز است تا برکها را Wraps نماید.

اين حالت ( Deep Stall ) را به مدت 3ثانيه حفظ كرده سپس تدريجاً و به آرامي brake ها را تا موقعيت صفر (zero position)رها مي كنيم (در 2 ثانیه)

در صورتيكه پاراگلایدر در مدت 5 ثانيه به حالت اوليه بر نگشت مطابق با دفترچه راهنمايي پاراگلایدر بايد اقدام به اصلاح بال (recovery) نمود.

توجه: محاسبه زمان از وقتی که كه خلبان brake ها را رها كرده و به موقعيت صفر(zero position) برسد شروع مي شود.

زماني پاراگلایدر از مانور خارج شد، محسوب مي شود كه بال به حداكثر چرخش خود حول محور عرضي برسد (pitch) در صورتيكه چرخش قابل توجهي مشاهده نشود ملاك زماني است كه نواري(streamer) كه به رايزر متصل است با افق زاويه 45 درجه بسازد.

رده بندي رفتار پاراگلایدر در خروج از deep stall

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

1

واماندن رخ داده است (deep stall)

بله

A

خير

A

2

اصلاح و برگشت به حالت نرمال ( Recovery)

خود به خود( spontaneous ) كمتر از 3 ثانيه

A

خود به خود ( spontaneous ) بين 3 تا 5 ثانيه

C

در صورتيكه Recovery توسط خلبان در کمتر از 5 ثانيه انجام شود

D

در صورتيكه Recovery توسط خلبان در بيش از 5 ثانيه انجام شود

F

3

زاویه شيرجه به جلو در خروج ( Dive forward angle on exit)

0 تا 30 درجه Dive forward

A

30 تا 60 درجه Dive forward

A

60 تا 90 درجه Dive forward

D

بيش از 90 درجه Dive forward

F

4

تغيير مسير (Change of course)

كمتر از 45 درجه Change of course

A

45 درجه و بيشتر Change of course

C

5

وقوع cascade

خير

A

بله

F

1-4-13-12- تست اصلاح زياد بودن زاويه حمله (Test high angle of attack recovery)

اين تست چگونگي برگشت به حالت عادي پاراگلایدر بعد از تغيير زياد در زاويه حمله را نشان مي دهد

- روش انجام تست

حالتي نزديك به واماندگي (deep stall)را در پاراگلایدر ايجاد كرده (بدون استفاده از brakeها و speed) و با حداقل تغيير شكل در بال (معمولا اين حالت با كشيدن رايزر Bبه پايين رخ مي دهد)سپس به مدت 3 ثانيه در اين حالت مانده و به طور متقارن و آرام رايزرها را رها مي كنيم.

توجه: محاسبه زمان بلافاصله بعد از اينكه brakeها به نقطه صفر(zero position) رسيدند شروع مي‌شود.

زماني پاراگلایدر از آزمايش خارج شده محسوب مي شود كه بال به حداكثر چرخش خود حول محور عرضي برسد(pitch)، در صورتيكه چرخش قابل توجهي مشاهده نشود ملاك زماني است كه نواري(streamer) كه به رايزر متصل است با افق زاويه 45 درجه بسازد.

رده بندي رفتار پاراگلایدر در تست اصلاح زياد بودن زاويه حمله

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

1

اصلاح و بر گشت به حالت نرمال(recovery)

خود به خود ( spontaneous ) و كمتر از 3 ثانيه

A

خود به خود ( spontaneous ) و بين 3 تا 5 ثانيه

C

Recovery با دخالت خلبان در كمتر از 3 ثانيه

D

Recovery با دخالت خلبان در بيشتر از 3 ثانيه

F

2

وقوع cascade

خير

A

بله

F

1-4-13-13- تست اصلاح از واماندگي كامل ( Recovery from a developed full stall Test)

اين تست به منظور بررسي رفتار پاراگلایدرهنگام full stall و بخصوص رفتار Dive forward مي باشد.

- روش انجام تست

ابتدا بايد پاراگلایدر در مسير مستقيم و با حداقل سرعت در پرواز باشد در این هنگام پاراگلایدر را با كشيدن كامل brakeها به واماندگي كامل مي رسانيم (full stall) و چنانچه بدلیل بلند بودن Brakeها وسیله پروازی وارد Full Stall نشد خلبان مجاز است Wraps نماید تا طول لاینها کوتاه شود.

سپس brakeها را به آرامي و به طور متقارن رها كرده تا زماني كه بال مجدداً به شكل كامل و نرمال برگردد در اين حالت در 1 ثانيه brakeها را به طور كامل رها مي كنيم.

(در صورتيكه بال به صورت نامتقارن خراب شود فرض مي شود كه brakeها همزمان و متقارن رها نشده و تست دوباره انجام مي شود )

در صورتيكه چرخش حول محور عرضي (pitch) ادامه داشته باشد مي بايست هنگامي كه بال به جلو شیرجه می‌کند و روي سر خلبان قرار می‌گیرد، brakeها را كاملا رها كرد.

رده بندي رفتار پاراگلایدر در تست developed full stall

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

1

زاويه شيرجه به جلو هنگام خروج Dive forward angle on exit

0 تا 30 درجه Dive forward

A

30 تا 60 درجه Dive forward

B

60 تا 90 درجه Dive forward

C

بيش از 90 درجه Dive forward

F

2

فرو ريختن(collapse)

خير

A

بله , به صورت متقارن

C

3

وقوع cascade

خير

A

بله

F

4

در صورتيكه به عقب تاب بخورد (Rocking Back)

كمتر از 45 درجه

A

بيش از 45درجه

C

5

كشش در lineها( Line Tension)

اكثر lineها در كشش هستند

A

تعداد زيادي از lineهاي در ديدرس شل هستند

F

1-4-13-14- تست فرو ريختن نا متقارن ( asymmetric collapse Test)

اين تست براي بررسي رفتار و چگونگي Recovery پاراگلایدر هنگام asymmetric collapse می باشد.

درصورتيكه پاراگلایدر مجهز به accelerator باشد رفتار پاراگلایدر در حالت با و بدون استفاده از accelerator بررسي مي شود.

- روش انجام تست

ابتدا بايد پاراگلایدر در مسير مستقيم و با Speed Trim پرواز كند، سپس brake كه در سمت مورد نظر براي فرو ريختن است را به رايزر متصل مي كنيم.

سپس lineهاي سمت مورد نظر را به سرعت پايين كشيده تا بال به صورت نا متقارن در 45 تا 50 درصد طول Span فرو بريزد و تقريبا نسبت به محور طولي زاويه 45 درجه بسازد،‌ بلافاصله بعد از فروريختن بال،‌ lineها را به سرعت رها مي كنيم.

در اين هنگام،‌خلبان نبايد هيچ گونه عملي براي اصلاح بال انجام دهد مگر آنكه بال بيش از 360درجه تغيير مسير دهد و يا 5 ثانیه تغییری نکند در نتیجه خلبان جهت Recoveryاقدام مینماید.

اين تست با فروريختن بال تا 70 ,75 درصد تكرار مي شود در اين حالت زاويه 45درجه بايد تامين شود تا تاثيرات آن بروي Trailing Edge بيش از 50 درصد نباشد.

در صورتيكه پاراگلایدر مجهز به Accelerator باشد، تمامي تست‌ها (50 -45درصد و 70-75درصد) مجدداً هنگامي كه Accelerator به طور كامل استفاده مي شود، انجام مي شود. سپس Accelerator بارها كردن lineها رها مي شود.

توجه: محاسبه زمان بلافاصله پس از اينكه brakeها رها شده و به نقطه صفر(zero position) رسيدند شروع مي شود.

- Collapse در سمت دیگر بال: Collapse در سمت دیگر بال رخ میدهد ،هنگامي كه كمتر از 50درصد طول Span لبه حمله (Leading Edge ) فرو بريزد. اگر بيش از 50درصد دچار collapse شود، حالت cascade رخ مي دهد.

-پيچش(twist):در صورتيكه خلبان بيش از 180درجه نسبت به بال به مدت بيش از 5 ثانیه و يا يك دور كامل (360درجه) چرخيده باشد، رخ مي دهد.

رده بندي رفتار پاراگلایدر در تست asymmetric collapse

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

1+2

تغيير مسير تا زماني كه بال به حالت اوليه برگردد

Change of course until re-inflation

حداكثر زاويه شيرجه(dive forward) و يا زاویه حول محور Roll

Maximum dive forward or roll angle

كمتر از 90 درجه

0 تا 15 درجه dive or roll angle

A

15 تا 45 درجه dive or roll angle

A

45 تا 60 درجه dive or roll angle

B

60 تا 90 درجه dive or roll angle

C

بيش از 90 درجه dive or roll angle

D

90 تا 180 درجه

0 تا 15 درجه dive or roll angle

A

15 تا 45 درجه dive or roll angle

B

45 تا 60 درجه dive or roll angle

B

60 تا 90 درجه dive or roll angle

C

بيش از 90 درجه dive or roll angle

D

180 تا 360 درجه

0 تا 15 درجه dive or roll angle

A

15 تا 45 درجه dive or roll angle

C

45 تا 60 درجه dive or roll angle

C

60 تا 90 درجه dive or roll angle

D

بيش از 90 درجه dive or roll angle

F

بيش از 360 درجه

0 تا 15 درجه dive or roll angle

C

15 تا 45 درجه dive or roll angle

C

45 تا 65 درجه dive or roll angle

D

60 تا 90 درجه dive or roll angle

D

بيش از 90 درجه dive or roll angle

F

3

رفتار بال تا زماني كه دوباره به شكل اوليه برگردد (Re-inflation behavior)

خود به خود باز شدن ( ( spontaneous re‑inflation

A

در كمتر از 3 ثانيه بعد از عكس العمل خلبان inflate شود

C

بين 3 تا 5 ثانيه بعد از عكس العمل خلبان inflate شود

D

در بيش از 5 ثانيه تغيير رخ ندهد و Re-inflate نشود

F

4

تغيير مسير كلي Total change of course))

كمتر از 90درجه

A

90 تا 180 درجه

A

180 تا 360 درجه

B

بيش از 360 درجه

C

5

فرو ريختن سمت مخالف Collapse on the opposite side occurs

خير

A

بله ولي چرخش معكوس رخ نمي دهد(no turn reversal)

C

بله چرخش معكوس رخ مي دهد(turn reversal)

D

6

پيچش رخ مي دهد(twist)

خير

A

بله

F

7

cascade رخ مي دهد

خير

A

بله

F

1-4-13-15- Directional control with a maintained asymmetric collapse test

بررسي قابليت كنترل پاراگلایدر هنگامي كه به صورت نا متقارن دچار فروريختگي شده است و به پرواز مستقیم ادامه دهد و حتی گردش به سمت بال Collapse شده نماید.

- روش انجام تست

1-پاراگلایدر بايد در مسير مستقيم با trim speed در حال پرواز باشد. در اين حالت brake سمتي از بال كه collapse مینماید را به رايزر متصل مي كنيم. سپس line هاي مربوطه را به سمت پايين كشيده تا بال در 45 تا 50 درصد طول Span دچار آشفتگي و فروريختگي(collapse) شود. در اين حالت بايد زاويه اي تقريبا 45 درجه با محور طولي بسازد.

بعد از فروريختن(collapse) يك سمت بال مطابق بالا، خلبان با استفاده از brake سمت سالم بال سعي در حفظ مسير به مدت 3 ثانيه خواهد كرد. خلبان با استفاده از اين brake شروع به چرخش 180درجه در جهت بال سالم در 10 ثانيه مي كند، در اين لحظه خلبان موقعيت كنترل را در مقايسه با حالت symmetric stall تخمين مي زند.

2- پاراگلایدر بايد در مسير مستقيم با trim speed در حال پرواز باشد. در اين حالت brake سمتي از بال كه فرو خواهد ريخت(collapse) را به رايزر متصل مي كنيم. سپس line هاي مربوطه را به سمت پايين كشيده تا بال در 45 تا 50 درصد طول Span دچار آشفتگي و فروريختگي(collapse) شود. در اين حالت بايد زاويه اي تقريبا 45 درجه با محور طولي بسازد.

بعد از فرو ريختن يك سمت بال خلبان وسيله را در مسير مستقيم هدايت مي كند و در اين حالت با استفاده از حداقل كنترل وسيله را وارد چرخش (spin) و يا stall مي كندو استفاده از كنترل بايد در مدت یک ثانیه باشد و خلبان موقعيت كنترل را در مقايسه با حالت symmetric stall تخمين مي زند.

رده بندي رفتار پاراگلایدر در تست كنترل آن هنگامي كه به صورت نا متقارن دچار فروريختگي شده است

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

1

قادر به حفظ مسير بودن

بله

A

خير

F

2

امكان چرخش 180درجه در 10 ثانیه از سمت بال فرو ريخته شده

بله

A

خير

F

3

مقدار كشش brake بين حالت های turn و stallيا spin

بيش از 50درصد حالت كنترل متقارن(symmetric control)

A

25%تا 50% حالت كنترل متقارن(symmetric control)

C

كمتر از 25% حالت كنترل متقارن(symmetric control)

D

1-4-13-16- تست تمايل به Spinدر Trim speed

Trim speed spin tendency test

اين تست تمايل پاراگلایدر را به چرخش در trim speed را بررسي مي كند.

- روش انجام تست

پاراگلایدر بايد با trim speed به صورت مستقيم پرواز كند، سپس طي 2 ثانيه brake را به ميزان 25% symmetric control rangeكشيده و بعد از 20 ثانيه و يا يك دور چرخش كامل 360 درجه طي 2 ثانیه همان كنترل را به ميزان 50% طول باقي ماند كشيده، پس از 20 ثانيه و يا يك دور چرخش كامل 360 درجه ديگر و يا ورود به چرخش (spin) آزمايش انجام مي شود.

رده بندي رفتار پاراگلایدر در تست تمايل به spin در trim speed

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

چرخش صورت مي گيرد (spin)

خير

A

بله

F

1-4-13-17- تست تمایل به Spin در Low Speed

Low speed spin tendency test

این تست تمايل پاراگلایدر به چرخش (spin) در سرعت كم را بررسی می کند.

- روش انجام تست

ابتدا پاراگلایدر بايد در مسير مستقيم با سرعت كم پرواز كند سپس طي 2 ثانيه يكي از brake ها را به ميزان 50% طول باقي مانده (75٪ symmetric control range) كشيده و بدون رها كردن brake طرف ديگر منتظر چرخش كامل وسيله (360 درجه) و يا ورود به چرخش (spin)خواهيم بود.

رده بندي رفتار پاراگلایدر در تست تمايل به spin در سرعت كم

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

چرخش صورت مي گيرد (spin)

خير

A

بله

D

1-4-13-18- تست Recovery پاراگلایدر بعد از ايجاد چرخش در آن (spin)

Recovery from a developed spin test

ابتدا پاراگلایدر بايد در مسير مستقيم با سرعت كم پرواز كند، در اين هنگام وسيله پروازي را با كشيدن سريع يك brake تا حد نهاي آن وارد چرخش spin با حداقل چرخش حول محور عرضي و طولي (pitch , roll)مي كنيم.

سپس با رها كردن brake داخل چرخش بعد از یک دور چرخشspin هنگامي كه بال بالاي سر خلبان است، رفتار وسيله را بررسي مي كنيم.

رده بندي رفتار پاراگلایدر در recovery از spin

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

1

زاويه چرخش پس از رها كردن كنترل Spin rotation angle after release))

در كمتر از 90 درجه از Spin خارج مي شود

A

بين90 و 180 درجه از Spin خارج مي شود

C

بين 180و360 درجه از Spin خارج مي شود

D

در 360درجه از Spin خارج نمي شود

F

2

cascade رخ مي دهد

خير

A

بله

F

1-4-13-19- Tes B-line stall

اين تست براي بررسي رفتار و چگونگي Recovery پاراگلایدر هنگام B-lines Stall می باشد.

در صورتيكه كارخانه سازنده اين مانور را در دفترچه راهنما حذف كرده باشد نيازي به انجام اين تست نمی باشد.

- روش انجام تست

ابتدا پاراگلایدر با trim speed در مسير مستقيم پرواز ميكند در اين هنگام رايز هاي Bرا به سرعت تا حد ممكن پايين مي كشيم سپس بعد از 5 ثانيه رايزرها را در كمتر از 1 ثانيه بطور متقارن و همزمان رها مي كنيم.

چنانچه تکنیک خاصی برای ورود به این مانور نیاز باشد بایستی در دفترچه راهنما ذکر شده باشد که خلبان از آن پیروی مینماید و انجام میدهد.

توجه: زماني كه وسيله به حداكثر چرخش خود حول محور عرضي (pitching Point Forward) برسد و يا نوار هاي متصل به رايزر(streamer) با خط افق زاويه 45 درجه بسازد، آزمايش به اتمام رسيده است.

رده بندي رفتار پاراگلایدر در تست B-line stall

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

1

تغيير در مسير قبل از رها كردن كنترل( Change of course before release)

كمتر از 45 درجه Change of course

A

بيش از 45 درجه Change of course

C

2

رفتار وسيله قبل از رها كردن Behavior before release

ثابت و پايدار باقي مانده و Span بال كاملا یکنواخت است

A

ثابت و پايدار باقي مانده ولي Span بال یکنواخت نيست

C

بي ثبات و نا پايدارUnstable))

D

3

اصلاح و بر گشت به صورت نرمال Recovery

خود به خود ( spontaneous ) در كمتر از 3 ثانيه

A

خود به خود ( ( spontaneous بين 3 تا 5 ثانيه

B

Recoveryبا دخالت خلبان در كمتر از 3 ثانيه

D

Recoveryبا دخالت خلبان بين 3 تا 5 ثانيه

D

Recoveryبا دخالت خلبان در بيش از 5 ثانيه

F

4

به هنگام خروج به سمت جلو شيرجه مي كند Dive forward angle on exit

0 تا 30 درجه Dive forward

A

30 تا 60 درجه Dive forward

A

60 تا90 درجه Dive forward

C

بيش از 90 درجه Dive forward

F

5

Cascade رخ مي دهد

خير

A

بله

F

1-4-13-20- آزمايش big ears

این تست بررسی مینماید رفتار و کنترل پاراگلایدر را در حین اجرا و خروج از مانوراين مانور.

در صورتيكه در دفتر چه راهنما ذكر نشده باشد لزومي به انجام آن نيست.

- روش انجام تست

ابتدا پاراگلایدر بايد در مسير مستقيم و با trim speed پرواز كند، در اين هنگام با كشيدن lineهاي مربوطه به صورت همزمان حدود 30 درصد از طول Span بال را از هر گوشه بال collapse مي‌كنيم و رفتار پاراگلایدر را بررسي مي‌كنيم. بعد از 10 ثانيه هر دو سمت را به صورت همزمان رها كرده و خلبان بدون دخالت به مدت 5 ثانيه به پرواز ادامه داده و در صورتيكه در اين مدت بال به صورت خود به خود recovery نشد ، خلبان اقدام به اصلاح آن مي كند.

چنانچه پاراگلایدر با دستگیره Big Ears خاصی مجهز است و یا نیاز به تکنیک ورود و خروج خاصی داشته باشد بایستی در دفترچه راهنما ذکر شده باشد که خلبان از آن پیروی مینماید و انجام میدهد.

نكته: محاسبه زمان بلافاصله بعد از رها كردن brake و رسيدن آن به نقطه صفر(zero position) شروع مي شود.

رده بندي رفتار پاراگلایدر در تست Big ears

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

1

ورود به مانور

با استفاده از brakeهای اختصاص يافته

A

با استفاده از تكنيك استاندارد

A

بدون brake هاي اختصاص يافته و تكنيك‌هاي استاندارد

C

2

رفتار پاراگلايدر حين انجام مانور Big-ears

Stable Flight

A

Unstable Flight

C

وقوع Deep stall

F

3

اصلاح(recovery)

در كمتر از 3 ثانيه و خود به خود

A

بين 3 تا 5 ثانيه و خود به خود

B

Recoveryدر كمتر از 3 ثانيه و بوسيله هدايت خلبان

B

Recoveryبين 3 تا 5 ثانيه و بوسيله هدايت خلبان

D

Recoveryبيش از 5 ثانيه و بوسيله هدايت خلبان

F

4

زاويه شيرجه به جلو در خروج از مانور Dive forward angle on exit

0 تا 30 درجه Dive forward

A

30 تا 60 درجه Dive forward

D

60 تا 90 درجه Dive forward

F

بيش از 90 درجه Dive forward

F

1-4-13-21- تست Big-ears در پرواز شتابدار(با استفاده از speed)

Big ears in accelerated flight test

این تست فقط برای پاراگلایدر هایی انجام میگردد که دارای Accelerator باشد.

این تست بررسی مینماید رفتار و کنترل پاراگلایدر را در حین اجرا و خروج از مانور Big Ears در هنگام استفاده از Accelerator.

- روش انجام تست

ابتدا پاراگلايدر را در مسير مستقيم و با trim speed هدايت مي كنيم، سپس با كشيدن Lineها ي مناسب به صورت همزمان حدود 30% طول Span بال را از هر طرف Collapse مي كنيم. در اين هنگام Accelerator را به صورت كامل کشیده و رفتار پاراگلايدر را در پرواز بررسي مي كنيم.

بعد از حداقل 10 ثانيه Accelerator را به سرعت رها كرده و بلافاصله بعد از آن هر دو گوشه بال Collapse شده را رها مي كنيم.

در صورتيكه پاراگلايدر پس از گذشت 5 ثانيه به صورت خود به خود Recovery نشد خلبان آن را هدايت و اصلاح مي كند.

براي بررسي رفتار وسيله پروازي حين مانور Big-ears هنگامي كه Accelerator را رها مي كنيم:

ابتدا با كشيدن Line هاي مناسب به صورت همزمان حدود 30% بال را از هر طرف Collapse مي‌كنيم،‌ سپس Accelerator را به صورت كامل كشيده و بعد از 10 ثانيه به سرعت رها مي كنيم و رفتار پاراگلايدر را بررسي مي كنيم.

چنانچه پاراگلایدر با دستگیره Big Ears خاصی مجهز است و یا نیاز به تکنیک ورود و خروج خاصی داشته باشد بایستی در دفترچه راهنما ذکر شده باشد که خلبان از آن پیروی مینماید و انجام میدهد.

نكته: محاسبه زمان بلافاصله بعد از رها كردن brake و رسيدن آن به نقطه صفر(zero position) شروع مي شود.

رده بندي رفتار پاراگلایدر در big ears in accelerated flight test

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

1

ورود به مانور

با استفاده از brakeهای اختصاص يافته

A

با استفاده از تكنيك استاندارد

A

بدون brake هاي اختصاص يافته و تكنيك‌هاي استاندارد

C

2

رفتار پاراگلايدر حين انجام مانور Big-ears

Stable Flight

A

Unstable Flight

C

وقوع Deep stall

F

3

اصلاح(recovery)

در كمتر از 3 ثانيه و خود به خود

A

بين 3 تا 5 ثانيه و خود به خود

A

Recoveryدر كمتر از 3 ثانيه و بوسيله هدايت خلبان

B

Recoveryبين 3 تا 5 ثانيه و بوسيله هدايت خلبان

D

Recoveryبيش از 5 ثانيه و بوسيله هدايت خلبان

F

4

زاويه شيرجه به جلو در خروج از مانور Dive forward angle on exit

0 تا 30 درجه Dive forward

A

30 تا 60 درجه Dive forward

D

60 تا 90 درجه Dive forward

F

بيش از 90 درجه Dive forward

F

5

رفتار پاراگلايدر حين مانور Big-ears بلافاصله پس از رها كردن Accelerator

Stable Flight

A

Unstable Flight

C

وقوع Deep stall

F

1-4-13-22- رفتار پاراگلايدر هنگام خروج از چرخش با شيب زياد (Steep spiral)

این تست بررسی می نماید رفتار پاراگلایدر را در حین مانور و خروج از Steep Spiral

- روش انجام تست

ابتدا پاراگلايدر را در مسير مستقيم و با trim speed هدايت مي كنيم، سپس بوسيله يك brake،‌ پاراگلايدر را وارد چرخشspiral مي‌كنيم، در اين هنگام با استفاده از آن brake سرعت عمودی (sink rate) وسيله را تا m/s 14ا فزايش مي دهيم.( چنانچه به حداکثر سرعت عمودی 14m/s نرسد در حداکثر Sink Rate ممکنه تست میشود.)

سپس آن brake را در 2 ثانيه رها كرده و رفتار پاراگلايدر را بررسي مي كنيم.

در صورتيكه چرخش‌ها سريعتر شود(turn tightens) خلبان پاراگلايدر را هدايت كرده و اقدام به اصلاح آن مي كند در غير اين صورت براي مدت سه چرخش رفتار پاراگلايدر را بررسي مي كند.

رده بندي رفتار پاراگلایدر هنگام خروج از چرخش با شيب زياد (Steep spiral)

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

1

تمايل وسيله پروازي به برگشت به پرواز مستقيم

خروج خود به خود از مانور

A

چرخش ثابت مي ماند

D

چرخشها سريعتر مي شود

F

2

زاويه چرخش پاراگلايدر تا بر گشت به پرواز نرمال

كمتر از 720 درجه اصلاح خود به خود

A

بين 720 تا 1080 درجه اصلاح خود به خود

C

با دخالت خلبان

D

1-4-13-23- تجهيزات جانبي و اضافي براي كنترل مسير

Alternative means of directional control

- روش انجام تست

ابتدا پاراگلايدر را در مسير مستقيم و با trim speed هدايت مي كنيم. در اين هنگام كنترل ثانويه را به روشي كه در دفترچه راهنما ذكر شده است براي چرخش 180 درجه استفاده مي‌كنيم. سپس 20 ثانيه براي كامل شدن چرخش صبر مي كنيم.

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

1

180 چرخش در 20 ثانیه انجام شود

بله

A

خير

F

2

و ا ماندگي و يا چرخش رخ دهد(stall or spin)

خير

A

بله

F


1-4-13-24- انجام هر تستي علاوه بر تست‌هاي ذكر شده كه به صورت خاص در دفتر چه راهنما قيد شده باشد.

- روش انجام تست

به نحوي كه در دفتر چه راهنما قيد شده است تست مربوطه انجام مي شود.

اندازه گيري و محدوده

رده بندي

1

به نحوي كه در دفترچه راهنما قيد شده عمل كند

بله

A

خير

F

2

رفتار پاراگلايدر مناسب با مهارت خلبان مبتدي است

بله

A

خير

C

3

Cascadeرخ می دهد

خير

A

بله

F

تماس و پشتیبانی

مدیریت آموزشگاه
09121908518

  تماس

عضویت در خبرنامه

از فروشهای ویژه و تخفیفات در ایمیل خود مطلع شوید

سیروس را دنبال کنید:

با ما همراه باشید

 

ما در هر لحظه آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان می باشیم.

  ارسال پیام

 

Nikafzar