دوره آموزش متوسطه پاراگلايدر (Intermediate)

 

دراین دوره هنرجویان پس از کسب اطلاعات و دانش لازم در دوره های قبلی و کسب مهارتهای Novice برای دستیابی به اطلاعات و مهارتهای دوره Intermediate آموزش خواهند دید.

 

مسیر آموزش ( Course Outline )
دراین دوره هنرجویان پس از کسب اطلاعات و دانش لازم در دوره های قبلی و کسب مهارتهای Novice برای دستیابی به اطلاعات و مهارتهای دوره Intermediate آموزش خواهند دید. پس از کسب اطلاعات و دانش لازم و گذراندن امتحان عملی و تئوری توسط کامپیوتر و کسب ۸۵% نمره قبولی هنرجو صلاحیت دارد تا گواهینامه دوره متوسطه (Intermediate Pilot License ) را دریافت نماید. بهترین زمان برای اجرای این دوره آموزشی از اردیبهشت ماه لغایت آبان ماه هر سال میباشد. ضمن آنکه تکنیک هایی بمانند ترمال و ریج سورینگ در سایت پروازی مثل سایت آبسرد در روزهای آخر هفته و ایام تعطیل امکان پذیر میباشد. که در انتهای دوره هنرجو خلبانی میبایستی به مهارت پروازی ریج سورینگ با ۱ ساعت پروازی و ترمال سورینگ حداقل نیم ساعت با ارائه تکنیک ودانش پروازی لازم برای دسترسی به نیروی بالارونده و نیروی ترمال را تشخیص داده و بهره مند شود در این دوره هنرجو خلبانی برای پروازهای Acro , cross country flying و SIV آماده میشود. خلبانان پس از اتمام و تکمیل دوره فوق و کسب گواهینامه قادر به پرواز بلند تر و طولانی مدت تر ( Thermal Flying ) و بدون حضور مربی خواهند بود.

 

هدف از آموزش ( Intermediate Course Aim )

The Focus :To teach pilots techniques for Intermediate flying such as Ridge & Thermal Soaring

 

توضیحات دوره ( Course Description )
توضیح اینکه در این دوره هنرجویان خلبانی بعد از آنکه ۳۵پرواز بلند از سایت پروازی انجام دادند میتوانند در این دوره ثبت نام نمایند و دوره شامل حداقل ۴۰پرواز بلند ( Solo Flight : ۴۰ ) تحت نظر مستقیم مربی آموزشگاه میباشد و بر اساس Intermediate Syllabus کلیه کلاسهای تئوری شامل ۳۰ ساعت ( Ground School: ۳۰ hrs ) و کلاسهای عملی ( Practice ) برگزار خواهد شد.

لازم بذکر است برای دریافت گواهینامه دوره متوسطه گذراندن کلاس هواشناسی بمدت ۴۵ ساعت ( ۱۵ جلسه ۳ ساعته ) الزامی میباشد.

 

شامل ( Includes )

از آنجایی که این دوره آموزشی از لحاظ آموزش بسیار حساس و درجهت افزایش علم پروازی شما خلبانان ارائه میگردد وسایل پروازی از قبیل : پاراگلایدر، هارنس , جتر کمکی , کلاه , رادیو و پوتین مناسب پرواز میبایستی که تهیه شود . در صورت عدم امکان تهیه وسایل پروازی و کمک آموزشی در صورت ارائه دارای هزینه های جانبی میباشد که متعاقبا بیان خواهد شد.

 

تمرین ( Practice )

 • ۴۰ پرواز در ۵ سایت پروازی و یا بیشتر.
 • Pass Stable Turn.
 • Pass pre & post flight check.
 • Pass straight & level flight.
 • Pass Reverse Launch wind ۱۸ km/h.
 • Stable turn with ۳۰-۴۵ ' bank angle.
 • Precautionary landing.
 • آنالیز condition بر روی سایت : Wind Shadow & Wind Gradient, lift , sink , laminar air ,turbulence , rotor
 • بیان و تشریح شرایط بالا در هنگام پرواز مستقیم و چرخش.
 • تشخیص و درک صحیح از تفاوت air speed با Ground speed.
 • unInstability in Pitch Axes.
 • Pass the Stability in Pitch Axes.
 • unInstability in Roll Axes.
 • Pass the Stability in Roll Axes.
 • Maneuver Big ears.
 • Maneuver with Big ears in ۳۶۰, ۱۸۰, ۹۰.
 • Technique Thermal soaring.
 • Thermal soaring to the left & right turn.
 • Pass Thermal soaring.
 • Technique Ridge soaring.
 • Ridge soaring to the left & right turn.
 • Pass Ridge soaring.
 • حداقل پرواز در ترمال نیم ساعت.
 • حداقل پرواز در ریج یک ساعت.
 • کنترل وسیله پروازی در instability.
 • Good Airmanship.
 • Good Attitude.
 • Good Mental & Improve .
 • اعمال صحیح قوانین پروازی.
 • اعمال صحیح ترافیک پروازی.
 • رعایت حق تقدم در کلیه مراحل پروازی.
 • ثبت پرواز در دفترچه ثبت پرواز ( Log book ).
 • Pass Precautionary landing.
 • Pass Close Field Landing.
 • Pass Slope Landing.
 • Pass Top Landing.
 • Pass Cross wind take -off.
 • Pass Symmetric Launch.
 • Pass Asymmetric launch.
 • Snatch Launch: Forward Launch .
 • Tight Launch: Forward Launch.
 • ReverseLaunch
 • Two Risers.
 • One Riser.
 • .Symmetric
 • Asymmetric.
 • Flight in Condition .
 • رضایت مربی از نحوه پرواز و تکنیک خلبان.
 • Intermediate Syndrome

 

توصیه های ایمنی برای خلبانان دوره Intermediate

 • در سایت جدید قبل از پرواز نکات ایمنی و توصیه مربیان را در نظر داشته باشید.
 • Max wind speed : ۲۰ km/h.
 • Max Peak Gusts : ۲۵ km/h.
 • Max Gust rate : ۸ km/h in ۵ seconds.
 • پرواز در ترمال لیفت با بیش از m/s ۵ climb rate : ممنوع.
 • پرواز در سایت پروازی با بیش از ۳۰ درجه Cross wind : ممنوع.
 • دید کافی تا landing zone.
 • استفاده از سیستم برک در حین پرواز بیش از نصف ۱/۲ : ممنوع.
 • محدوده پروازی turn شما تا ۳۰ درجه bank angle میباشد ضمن آنکه وسیله پروازی هنگام خروج از چرخش نبایستی تمایل به شتاب داشته و یا عمیق باشد و بایستی بارامی از چرخش خارج شوید.
 • چرخش گود steep turn نزدیک زمین : ممنوع.
 • همواره از وسیله پروازی در سطح مهارتتان استفاده نمایید و برای اجرای مانور جدید حتما تحت نظر مربی پرواز نمایید.
 • Fly : Under confidence
 • Don't fly : over confidence

مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه متوسطه (Qualification for a Intermediate License)

 • ۷۵ : Solo flight
 • Pass Flight Test
 • Pass Written Test
 • pass class and written meteorology test
 • Membership in the CIRRUS Club
 • Novice Rating

هزینه دوره ( Price )

 • هزینه دوره آموزشی Intermediate Practical بدون وسایل پروازی چهل و دو میلیون ریال (.42,000,000 ریال ) میباشد.
 • هزینه کلاسهای تئوری Ground School این دوره آموزشی بطور مجزا هشت میلیون ریال ( 8,000,000 ریال ) میباشد .
 • هزینه دوره آموزشی Intermediate با وسایل پروازی بنا به کمبود وسایل پروازی مورد نیاز دریافت خواهد شد.

هدیه ( gift )

 • ارائه گواهینامه پروازی ( Intermediate License ) به هنرجویان دارای مجوز دریافت توسط آموزشگاه.
 • ارائه لوح In command به خلبانان دارای صلاحیت.

 

بیمه ( Insurance )
لازم بذکر است کلیه هنرجویان خلبانی پاراگلایدر میبایستی دارای بیمه حوادث انفرادی و یا گروهی آموزشگاه باشند.

 

 

CirrusAirSchool ______________________________________________GroundSchool

Intermediate Syllabus

- Aerodynamics

·تعریف و رسم ایرفویل پاراگلایدر و نیروهای آیرودینامیک با توجه به Attitude پاراگلایدر

·تعریف و رسم زوایای پاراگلایدر با توجه به Attitude پاراگلایدر

·تغییراتAngle of Attackبا توجه به شیبTake Off&Slope

·L/DRatio =Glide Ratio

·تعریف و توضیحو رسمFinesse)Glide Ratio Air&Ground)

·تغییراتGlide Ratioبا توجه به تغییراتWind Speeds

·تعریف و رسمAccessibility&Security Zone

·تغییراتAccessibility&SecurityZoneبا توجه به wind speed

·تعریف و توضیح Precautionary landing

·تعریفGustو انواع آن

·تاثیرات انواعGustبر روی بال با توجه به AOA , Air Speed ,RFA ,Wing

·عملTurnو ایجاد نیروی گریز از مرکز و وزن ظاهری با شکل

·تعریف و توضیحLoad FactorوG factorو تاثیرات آن در پرواز با شکل

·تعریف مجددFly Domain

·انواع سرعت وPenetrationبا رسم شکل

·تعریف و توضیحVelocity Polarبا شکل

· توضیح رژیم اول و دوم پروازی وتاثیرات آن در پرواز

·تعریفAngle of Bank

·تغییراتWing Loading&Wind Effectsبر رویVelocity Polar

·تعریف و توضیح تغییراتweight , area , densityبر روی سرعت بال و تاثیرات آن ( فرمول )

· توضیح تغییراتweight , area , densityبر رویVelocity Polar

·تطابقGlide Ratio Air&Groundبر رویVelocity Polar

·تغییراتGround Finesseبا توجه به تغییراتConditions

·تعریفStabilityو انواع آن

·تعریفPerformanceوعوامل موثر بر آن

·فرمولLift , Dragو عوامل موثر بر آن

·تعریفHuman Limitو عوامل موثر بر آن

·امتحان آخرترم دوره آموزشی وکسب نمره قبولی %85

 

 
   

تماس و پشتیبانی

مدیریت آموزشگاه
09121908518

  تماس

عضویت در خبرنامه

از فروشهای ویژه و تخفیفات در ایمیل خود مطلع شوید

سیروس را دنبال کنید:

با ما همراه باشید

 

ما در هر لحظه آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان می باشیم.

  ارسال پیام

 

Nikafzar